Navigare

Cadrele didactice din județul Teleorman care au finalizat cursurile programului de formare continuă „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” și „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” în perioada 03.09.2019-09.05.2020, pot ridica atestatele de la Casa Corpului Didactic Teleorman, în intervalul orar:

Luni – Joi: 13.00 – 16.00
Vineri: 8.00 – 12.00

Noul cadru metodologic privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, fundamentată pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

Adresa Nr. 3234/DGMRURS/19.07.2022

Ordin nr. 4224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022: Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Anexa nr.1 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, respectiv pentru acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare

Anexa nr. 2 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă

Anexa nr. 3 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Denumirea furnizorului programului pentru dezvoltare profesională continua

Anexa nr. 4 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind comunicarea furnizorilor programelor pentru dezvoltarea profesională continuă cu Ministerul Educației.

Ordin nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

Având în vedere asigurarea cadrului necesar dezvoltării profesionale şi personale a personalului din învăţământul preuniversitar, Casa Corpului Didactic Teleorman lansează în perioada 11.07.2022 -19.08.2022 Apel de selecție privind propunerea de programe de formare continuă, ce vor fi incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman, avizată de Ministerul Educației, în anul școlar 2022-2023.

Activităţile de formare continuă, propuse de Casa Corpului Didactic Teleorman în anul şcolar 2022–2023, au drept scop promovarea unui învăţământ de calitate, sprijinind personalulul din învăţământul preuniversitar în demersul profesional.

Casa Corpului Didactic Teleorman este recunoscută ca fiind autentic ofertant de formare continuă, fapt ce derivă din calitatea şi oportunitatea programelor şi a activităţilor de formare continuă, asigurănd accesul la surse de informare diverse, schimburi de bune practici, dezvoltarea personalităţii în domeniul profesional.

Descarcă ANEXE
Descarcă procedura

Conform adresei Nr.429/29.10.2021 transmisă de Ministerul Educației, Casa Corpului Didactic Teleorman raportează numărul persoanelor vaccinate în cadrul instituției noastre.

Număr angajați: 7
Număr persoane vaccinate cu cel puțin o doză: 4
Număr persoane nevaccinate: 3
Pondere personal vaccinat: 57%

Rezultat final examen de promovare în grad/treaptă profesionlă pentru funcţia de secretar studii superioare ( IS) din cadrul Casei Corpului Didactic Teleorman

Descarcă rezultatul

Rezultate finale al probei de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de selecție a cadrelor didactice din județul Teleorman, pentru participarea la programele de formare PROF I – Mentorat de carieră didactică și PROF II – Mentorat de practică pedagogică din cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, proiect finanțat prin Fondul Social European-POCU/904/6/25/146587.

Decarcă Rezultate PROF I
Descarcă Rezultate PROF II

Casa Corpului Didactic Teleorman realizează selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate de OME Nr.4618/11.08.2021 :

  1. PROF I-Mentorat de carieră didactică
  2. PROF II- Mentorat de practică pedagogică

Descarcă anunțul
Descarcă cererea de înscriere

Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru funcţia de secretar studii superioare ( IS) la sediul instituţiei în data de 20.09.2021 ora 10.

Descarcă anunțul

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Procedura nr.38591/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Descarcă procedura

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

1 septembrie – 15 noiembrie:
15 noiembrie – 29 noiembrie – transmitere adresă către CCD Teleorman privind solicitarea profesorului metodist( membru în comisie)

Personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 noiembrie – 15 ianuarie:

La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);

Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie – 15 ianuarie astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Descarcă ordinul 5967/2020
Descarcă anexele 1 și 2 (arhivă zip)
Descarcă anexele 3,4 și 5 (arhivă zip)