Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman, pentru anul școlar 2018-2019, a primit avizul favorabil  de la MEN prin DGÎP-Direcția Formare Coninuă, conform adresei nr. 37554/23.10.2018.  

NOU!!

Avizul MEN, Oferta de formare, C.C.D. Teleorman 

Programe de formare avizate MEN , an școlar 2018-2019

OFERTA CURSURI DE FORMARE CU CREDITE TRANSFERABILE, 2018-2019

TAXA CURSURILOR VALABILA 2017-2018

 DESCARCĂ OFERTA 2017-2018

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE NOU, 2018-2019

         Pentru cursurile de formare se vor anexa formularului de inscriere urmatoarele acte (autentificate de directorul unitatii de invatamant):

1) Copie diplomă de studii/licență

2) Copie CI/BI

3) Copie certificat de naștere

4) Copie certificat de căsătorie

5) Copie certificate grade didactice (toate gradele didactice)

6) Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată în anul şcolar 2017-2018, respectiv încadrarea în grupul-ţintă vizat

Precizări:

Conform Notei Nr.38332/29.11.2017 a M.E.N.,  CCD Teleorman va desfăşura cursuri din oferta de formare avizată pentru anul şcolar 2017-2018.

De asemenea, vă informăm  că mai sunt locuri la următoarele cursuri:
1. Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri naţionale (extindere de la CCD Argeş), acreditat prin OMENCŞ Nr. 5990/16.12.2015, categoria 1, 121 ore, 30 credite profesionale transferabile.
2. Management educaţional –  acreditat prin Ordinul MENCŞ Nr. 5990/16.12.2015 – cu durata de  90 de ore şi 25 de credite profesionale transferabile.

3. Strategii inovative de predare a disciplinei opționale Dezbateri, oratorie și retorică – acreditat Ordin MEN nr. 3633/12.04.2016 – cu durata de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile.

4. Leadership și management în organizațiile școlare – acreditat Ordin MEN nr. 4586/09.08.2017 – cu durata de 120 de ore și 30 credite profesionale transferabile.

5. Leadership și management educațional – acreditat Ordin MEN nr. 4586/09.08.2017 – cu durata de 95 de ore și 24 de credite profesionale transferabile.

Înscrierile se vor face la secretariatul CCD Teleorman.
Absolvirea cursului se certifică prin emiterea unui certificat de formare continuă a personalului didactic.

Perioada de inscriere:  

până la avizarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2017-2018

  _________________________________________________________________________________________

NOU!!

Casa Corpului Didactic Teleorman in parteneriat cu Asociatia START PENTRU FORMARE organizeaza in judetul Teleorman formare pentru Programul de formare acreditat MECS:
„INOVATII CURICULARE IN INVATAMANTUL PRIMAR”.
Categoria programului: Categoria 2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011
Tipul programului: modul lung (91 ore)
Forma de învăţământ: blended-learning
Numar de credite transferabile (CPT): 22
Taxa este in valoare de : 380 de lei.
Grupul ţintă: cadre didactice din învățământul primar preuniversitar
Programul „Inovaţii curriculare în învăţământul primar” îşi propune să evidenţieze importanţa tratării din punct de vedere formativ a situaţiilor de învăţare, organizarea situaţiilor de învăţare folosind metode moderne, atractive pentru elev, metode prin care cadrul didactic formează elevului deprinderi, capacităţi, competenţe formative pentru ca acesta să atingă performanţe, urmărind educarea şi formarea fiecărui elev în parte, învăţându-l cum să înveţe, cum să-şi selecteze, să ordoneze, să-şi însuşească cunoştinţele şi să le aplice creativ.
Scopul programului: Dezvoltarea competenţelor generale şi specifice ale cadrelor didactice din învăţământul primar privind implementarea noii paradigme educaţionale- centrarea procesului instructiv educativ pe nevoile elevului şi optimizarea acestui proces prin corelarea cu oportunitățile oferite de societatea informaţională.
Programul de formare „Inovaţii curriculare în învăţământul primar” urmărește o abordare diferită care va conduce la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, privind utilizarea TIC, e-learning și a celorlalte elemente care conduc la progresul tehnologic asociate procesului didactic, rezultând astfel și dezvoltarea competențelor similare în cazul elevilor încă din primii ani de studiu. Fiind expuși unui mod inovativ de predare încă din timpul școlii, asimilarea cunoștințelor dobândite prin intermediul TIC, al tehnologiilor de e-learning va constitui valoare adăugată la capacitatea de integrare și adaptare a elevilor la cerințele și evoluțiile tehnologice asociate societății cunoașterii.
Inscrierile se fac la sediul Casei Corpului Didactic Teleorman.
Portofoliul formabililor consta in urmatoarele documente:
 
* Copie CI
* Copie CN
* Copie CC- in cazul schimbarii numelui
* Copie ultima diploma de studii absolvite
* Un proiect/referat, cu referire la tematica cursului.

ANUNŢ NOU:
În atenția formatorilor (an școlar 2016-2017)

ANUNŢ:
Program de formare  Universitatea „Valahia” din Târgoviște

ANUNŢ:
În atenția formatorilor

ANUNŢ:

În atenția cadrelor didactice

ANUNȚ:

Important!!