Mariana Popa

Obiectul anunțului de selecție este angajarea în cadrul echipei de implementare a Partenerului – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – București, a unui număr de 103 experți disciplină – realizare ghiduri în afara organigramei instituției.

Descarcă anunț
Descarcă ANEXE anunț
(zip)

Casa Corpului Didactic Teleorman organizează în data de 04.06.2021, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, în intervalul orar 08.30-17.00, workshop-ul „Bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial” din seria celor 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”în cadrul Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” Cod SMIS 118327

Workshop-ul are caracter interactiv, fiind structurat pe tematici distincte, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie ce va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare. La eveniment participă personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor, reprezentanți ai asociaților de părinți/sindicate, etc.

Programul cercurilor pedagogice – an şcolar 2020 / 2021, sem al II-lea

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educationale deschise Regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul

Descarca anexele (arhiva zip)

Debut Atelierele CRED – Bune practici în educație

Descarcă comunicatul

Anunț privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la workshop-ul „BUNE PRACTICI ÎN DEZVOLTAREA CURRCULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” , organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN în cadrul proiectului CRED – Activitatea A4.3. Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național.

PARTICIPANȚI:

Personal didactic din învățământul preuniversitar:

 • personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD etc;
 • cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculara, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului.

Criterii de selecție a participanților:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondiala, Comisia Europeana etc.).

NOTA: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți, deoarece o persoană din grupul-țintă poate contribui la realizarea unui sau mai multor indicatori ai proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 • Cerere de înscriere ca participant la workshop;
 • Formular de înregistrare individuală a participanților;
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Copie Cl/Bl;
 • Adeverință sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care sa corespundă criteriilor de selecție, respectiv „expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)” sau „reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ” experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

WORKSOPU-UL SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 04.06.2021
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 14.05.2021-24.05.2021
ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL CASEI CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN

Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ gimnazial.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/zGBDK5evCpHF5sgi8

Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial.

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Stiinţe sociale,
 • Educaţie muzicală,
 • Educaţie plastică,
 • Tic.

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfăsura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada 17 mai-31 iulie.

Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.C, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă