C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

În contextul prezentării celor mai recente rezultate PISA (2018), ne-am gândit este important ca programul de formare CRED sa valorifice resursele și instrumentele dezvoltate de I.S.E. în ultimii ani. Promovarea unei învățări orientate autentic pe competențe în fiecare clasă este cel mai bun mod de a îmbunătăți achizițiile elevilor (și implicit rezultatele la evaluări naționale și internaționale), idee prezentă în toate modulele programului nostru de formare.

O selecție a acestor resurse este prezentată mai jos:

· Ghiduri şi resurse de învăţare pentru profesori, dezvoltate pe baza analizei rezultatelor elevilor la evaluările internaționale TIMSS și PIRLS (ghiduri metodologice, culegeri de itemi pentru diferite domenii, culegeri de instrumente de testare, inclusiv greșeli tipice în predare-învățare) http://www.ise.ro/instrumente-de-test-si-ghiduri-timss-si-pirls/.

· În fiecare an, rapoartele privind starea sistemului conțin o secțiune dedicată prezentării rezultatelor la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a și la Bacalaureat, elaborată de cercetătorii noștri https://www.edu.ro/starea-invatamantului. Rapoartele au cuprins, în anumiți ani, analize secundare ale rezultatelor elevilor la evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a http://www.ise.ro/rezultatele-elevilor-la-evaluarile-nationale-de-la-finalul-clasei-a-ii-a-a-iv-a-si-a-vi-a/.

· Articole în reviste de specialitate din domeniul educației sau conferințe naționale de cercetare în educație (www.cered.ro). Exemplu: Sarivan Ligia, Rezultate la ultima ediţie a studiului internaţional PIRLS – oportunităţi pentru dezvoltarea de curriculum şi pentru regândirea practicilor de lectură, Ed. Universitară, 2015, p. 87 (http://www.cered.ro/wp-content/uploads/2016/11/volumul-conferintei-cered-2014.pdf).

· Instrumente de evaluare a nivelului de performanță al competențelor cheie ale elevilor la finalul clasei a IV-a https://www.ise.ro/evaluare-competente-cheie/

Aceste resurse – disponibile și pe site-ul I.S.E. la adresa http://www.ise.ro/ce-am-invatat-din-evaluarile-nationale-si-internationale/ – pot fi analizate și valorificate în cadrul activităților de formare și în webinarii. Echipa I.S.E. implicată în proiectul CRED vă poate răspunde la întrebări și vă poate oferi sprijin în acest demers.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

APEL SELECȚIE nr. 2436/CRED/TR/15.11.2019

Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa 2 – DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.

Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente:

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv:

prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru a descărca documentul

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv:

prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii

(Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări. Click AICI, pentru a descărca documentul

Rezultatul în urma soluționării contestației la proba de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Apel de selecție experți nr.1241/CRED/TR/09.09.2019

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

Rezultate în urma soluționării contestațiilor la proba de evaluare a dosarelor – anunț de selecție experți nr.1241/CRED/TR/09.09.2019

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea SudMuntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială, a fost omisă evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Prahova.

Descarcă (document corectat)

Casa Corpului Didactic organizează selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial din judeţul Teleorman, în vederea participării la programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului „CURRICULUL RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”, cu durata de 120 ore, blended-learning, 30 CPT.

Vă atașăm adresa sosită de la MEN și ANEXA 4-1 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ gimnazial

Adresa M.E.N.

ANEXA 4-1

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

APEL SELECȚIE

ANEXA 1

ANEXA 3

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

APEL SELECȚIE

ANEXA 1

ANEXA 2